Categorie archieven: Gemeenteraad

Gemeenteraad dinsdag 12 juni 2007

Het college van burgemeester en schepenen vergaderde op dinsdag 12 juni 2007 om 20 u. in de raadzaal van het stadhuis.

DAGORDE OPENBARE ZITTING

BESTUUR
1. Goedkeuren agenda en documentatie van de Algemene Vergadering van Fingem op 28 juni 2007.
De raad hecht goedkeuring aan de agenda en de documentatie van de Algemene Vergadering van Fingem van 28 juni 2007.
2. Aanduiden vertegenwoordigers voor de Algemene Vergadering van Fingem op 28 juni 2007.
De raad duidt Leonce Nachtergaele en Eric Spitaels, schepenen, respectievelijk aan als volmachtdrager en als plaatsvervangend volmachtdrager om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van FINGEM op 28 juni 2007.
3. Goedkeuren agenda en documentatie van de Jaarvergadering van Intergem op 28 juni 2007.
De raad hecht goedkeuring aan de agenda en documentatie van de Algemene Vergadering van Intergem op 28 juni 2007.
4. Aanduiden vertegenwoordigers voor de Algemene vergadering van Intergem op 28 juni 2007.
De raad duidt Francine Van der Maelen, raadslid, en Erwin Franceus, schepen, respectievelijk aan als vertegenwoordiger van de stad en als plaatsvervanger om deel te nemen aan de algemene vergadering van INTERGEM op 28 juni 2007.
5. Goedkeuren agenda en documentatie van de Algemene Vergadering van IlvA op 25 juni 2007.
De raad keurt de agenda, met bijhorende documentatie, van de Algemene Vergadering van ILvA op 25 juni 2007 goed.
6. Aanduiden vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van IlvA op 25 juni 2007.
De raad duidt Davy Coppez aan als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van IlvA op 25 juni 2007.
7. Goedkeuren agenda en documentatie van de Algemene Vergadering van SOLvA.
De raad keurt de agenda, met bijhorende documentatie, van de Algemene Vergadering van SOLvA op 25 juni 2007 goed.
8. Aanduiden vertegenwoordiger voor de Algemene Vergadering van SOLvA op 25 juni 2007.
De raad duidt Sarah De Backer aan als vertegenwoordiger van de stad om deel te nemen aan de Algemene Vergadering van SOLvA op 25 juni 2007.
9. Aanduiden vertegenwoordigers in de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen. De raad duidt Guido De Padt en Eric Spitaels, schepenen, respectievelijk aan als vertegenwoordiger van de stad en als plaatsvervanger om deel te nemen aan de Algemene Vergadering en de vergaderingen van de Raad van Bestuur van de vzw Toerisme Vlaamse Ardennen en Caroline Vandendaele aan als administratief medewerker bevoegd voor toerisme om deel te nemen aan de voormelde vergaderingen.
10. Erkennen van de stedelijke adviesraden voor sport, jeugd en cultuur.
De raad erkent de stedelijke sportraad, de stedelijke jeugdraad en de stedelijke cultuurraad als stedelijke adviesorganen en stelt de nadere voorwaarden van de werking van deze adviesraden vast in een afsprakennota.
11. Samenstellen van de adviesraad voor senioren. De raad stelt de adviesraad voor senioren als volgt samen:
Vereniging  –   Effectief lid   –  Plaatsvervanger
OKRA Ophasselt – Sunnaert André – Rokegem Albert
OKRA Geraardsbergen – De Pelseneer Gustaaf – De Glas Margot
OKRA Goeferdinge – Goemare René – Duvivier Marcel
OKRA Zandb.Grimm, … Goosens André Hutsebaut Gabrielle
OKRA Smeerebbe-Vloerzeg. – Van Der Maelen Roger –  Raes Paul
OKRA Schendelbeke – Van Lierde Roger – Mons Marie Thérèse
OKRA Onkerzele – Van Holder Firma – Van den Bossche Frans
OKRA Seniorenacademie – Van de Maele Suzanne –  D’Hooge Firmin
Volharden  – Plaitin Helena – Van Den Bossche Agnes
S-Plus  – Adriaens Lucienne  – De Roeck Robert
De Koornbloem  – Soetens Angele –  Plaitin Helena
12. Schepen voor senioren Ann Panis Secretaris Hilde Van Impe
13. Samenstellen van de gezinsraad.
14. Goedkeuren van de statuten van de stedelijke handelsraad.
De raad heft de statuten van de stedelijke handelsraad van 15.12.1998 op en stelt ze opnieuw vast.
15. Goedkeuren van de statuten van de stedelijke sportraad.
De raad keurt de statuten van de stedelijke sportraad goed, zoals vastgesteld door de algemene vergadering van de sportraad op 21 mei 2007.
16. Goedkeuren van het huishoudelijk reglement van de stedelijke sportraad.
De raad keurt het huishoudelijk reglement van de stedelijke sportraad goed, zoals vastgesteld door de raad van bestuur op 10 mei 2007.
17. Goedkeuren van de jaarrekening en het jaarverslag 2006 van de Interlokale Vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen.
De raad keurt de jaarrekening en het jaarverslag 2006 van de Interlokale Vereniging Regiosportdienst Zuid-Oost-Vlaanderen goed.
VERKEER, VEILIGHEID, DUURZAAMHEID
18. Toekennen van voorbehouden parkeerplaatsen aan gezondheidswerkers, de diensten van de post en het vredegerecht.
De raad keurt het reglement in verband met het gebruik van parkeerkaarten voor bewoners in de blauwe zone en/of in de betalende zone alsook parkeerkaarten voor specifieke
doelgroepen vast.
19. Retributie op het uitreiken van de gemeentelijke parkeerkaart voor zorgverleners, de diensten van de post en het vredegerecht – dienstjaren 2007 – 2012.
De raad heft, met ingang van 12.06.2007 en voor een periode eindigend op 31.12.2012, een retributie op de uitreiking van een gemeentelijke parkeerkaart ten behoeve van gezondheidswerkers, de diensten van de post en het vredegerecht.
OPENBARE WERKEN
20. Vervangen gietijzeren leidingen en plaatsen van een ontdubbelingsleiding in de Steenstraat: goedkeuren plan en raming.
De raad keurt het plan goed voor het vervangen van de gietijzeren leidingen en het plaatsen van een ontdubbelingsleiding ingevolge de wegenis- en rioleringswerken in de Steenstraat.
21. Opname Resteleustraat in het gemeentelijk wegennet: principebeslissing.
De raad gaat principieel akkoord om de Resteleustraat op te nemen in het gemeentelijk wegennet en geeft het College van Burgemeester en Schepenen opdracht tot het aanschrijven van de aangelanden en het houden van een openbaar onderzoek.
22. Onteigening wegens openbaar nut van een perceel grond gelegen Sie A nr. 678f/deel in de deelgemeente Goeferdinge: principebeslissing.
De raad keurt het onteigeningsplan, met aanduiding van het perceel grond Sie A nr. 678f/deel in de deelgemeente Goeferdinge voor de aanleg van een parking, goed en belast het College van Burgemeester en Schepenen met het houden van een openbaar onderzoek.
23. Bijzonder onderhoud in 2007-2008 van de wegen en bijkomende werken:
a) goedkeuren principebeslissing
De raad gaat principieel akkoord met de opdracht voor het bijzonder onderhoud in 2007 en 2008 van de wegen en bijkomende werken voor een bedrag indicatief geraamd op € 357.071,67 incl. btw.
b) goedkeuren bestek en raming en vaststellen wijze van gunnen
De raad hecht goedkeuring aan het bestek en de raming voor het bijzonder onderhoud in 2007 en 2008 van de wegen en bijkomende werken voor een bedrag van € 295.100,55 excl. btw of € 357.071,67 incl. 21 % btw. De opdracht wordt gegund bij wijze van openbare
aanbesteding.
24.Wegenis- en rioleringswerken in het woonerf ‘Korendries’: voorlopige goedkeuring rooilijnplan.
De raad keurt het ontwerp van de rooilijn van de wegenis van het woonerf ‘Korendries’ goed en het machtigt College van Burgemeester en Schepenen tot het houden van een openbaar onderzoek.
25. Aanleg van een verbindend fietspad langsheen de N8 : goedkeuren koepelmodule 45063/3 met module 17d.
De raad keurt de koepelmodule 45063/3 goed met de bijhorende module 17d voor het plaatsen van wegverlichting langsheen de fietsverbinding langs de gewestweg N8, Brusselsestraat, Steenweg en Brambroek tussen kilometerpunt 33,2 en kilometerpunt 36,85 en tussen kilometerpunt 37,85 en kilometerpunt 41,2 op het grondgebied van de gemeente Lierde, de gemeente Brakel, de stad Zottegem en de stad Geraardsbergen.
26. Aansluiting Heuvelstraat: goedkeuren verrekening nr 4.
De raad keurt de verrekening nr. 4 goed betreffende de werken ‘aansluiting Heuvelstraat’ voor een bedrag van euro 104.600,99 (incl. btw) in meer voor het aandeel van de stad Geraardsbergen.
27. Verbeteringswerken aan de steenglooiing t.h.v. de kerk van Onkerzele: eindafrekening.
De raad keurt de eindafrekening goed voor het uitvoeren van verbeteringswerken aan de steenglooiing aan de kerk van Onkerzele ten bedrage van 326.174,16 € (incl. btw) hetzij 50.718,39 € (incl. btw) in meer.
28. Onteigeningen schoolomgeving Groteweg: goedkeuren akten.
De raad keurt het model van akte van verwerving van onroerende goederen tussen de stad Geraardsbergen en verschillende eigenaars, goed en het machtigt College van Burgemeester en Schepenen tot het ondertekenen van deze akten.
JEUGD
29. Aanpassen subsidiereglement voor ondersteuning ten behoeve van gezinnen uit een kwetsbaar milieu.
De raad voegt de volgende voorwaarde toe aan artikel 6 van het raadsbesluit van 02.05.2006 houdende vaststellen van het reglement betreffende de financiële tussenkomst in jeugdwerk van kwetsbare doelgroepen: ‘één van beide ouders heeft recht op het omniostatuut in de verplichte ziekteverzekering’.
KERKFABRIEKEN/CONSISTORIES
30. Kerkfabrieken van de rooms-katholieke eredienst – Rekening 2006: advies.
De raad verleent gunstig advies aan de rekeningen dienstjaar 2006 van de kerkfabrieken van de rooms-katholieke erediensten.
31. Kerkfabriek St Amandus Waarbeke – BW 1, dienstjaar 2007: advies.
Dit dossier wordt afgevoerd omdat alle stavingsstukken nog niet voorhanden zijn.
32. Consistorie Protestantse eredienst – rekening 2006: advies.
De raad verleent gunstig advies aan de rekening 2006 van de consistorie van de Protestantse eredienst.

Lees de krant op blz 2 pdf13_02-99.pdf

Cordon sanitaire doorbroken ?

GERAARDSBERGEN – Vorige dinsdag ging in het stadhuis de installatievergadering van de nieuwe gemeenteraad door. Tijdens
die gemeenteraad zijn de nieuwe schepenen aangesteld en werd ook de OCMW-raad gekozen. Daar haalde Julien Borremans (NVA) onverwachts een zitje binnen. De stemming van de OCMW-raadsleden is geheim maar mathematisch gezien kon dat enkel door
het samenvoegen van de CD&V-NVA en de Vlaams Belang-stemmen. SP-a-fractieleider Dirk Van der Maelen beschuldigt CD&V vlakaf van “stemafspraken” en “het doorbreken van het Cordon
Sanitaire”.
“Niet waar” is het antwoord van CD&V-fractieleider Johan Vanden Herrewegen. “Wij hebben gemerkt dat het Vlaams Belang voor onze kandidaat gestemd heeft, maar er zijn zeer zeker geen stemafspraken gemaakt”. Vanden Herrewegen gaat een stap verder en geeft in zijn persmededeling Van der Maelen zelfs een lesje “democratie”.

Ook Vlaams Belang heeft op de aantijgingen van Van der Maelen gereageerd. De partij stelt bij monde van fractievoorzitter Dieter Van den Bergh dat er zeker geen stemafspraken geweest zijn met de
CD&V. “Het Vlaams Belang heeft met het stemmen voor de NVA-kandidaat enkel tot doel gehad om de oppositie te versterken en de partij is daar goed in geslaagd”.

Het Vlaams Belang zegt dat de bekommernis van Van der Maelen om de democratie enkel en alleen ingegeven is door mandaten in
eigen rangen en dat het nepotisme daar welig tiert.

“Ik kan het maar blijven herhalen : de mensen zijn de politiek niet beu, maar wel de voortdurende leugens en de postjesjagerij”.
Van de VLD-fractie is er geen officiële persmededeling uitgegaan.

  • Actieve deelname

In zijn persmededeling besluit CD&V-fractieleider Johan Vanden Herrewegen dat door de “meevaller” het kartel een bijkomende
mogelijkheid krijgt om vanuit de oppositie actief deel te nemen aan het bestuur van het OCMW. Julien Borremans (NVA) zal zich met zijn twee collega’s van CD&V, Antoine Scheirlinckx en Veerle Mertens mee kunnen inzetten voor de zorgbehoevende Geraardsbergenaars. “Wat ze voor de mensen zullen doen is belangrijk, hun daarop evalueren is een democratische houding”.

Lees de krant blz 1 & 2  pdf13_01-99

Ook voor 15 minuten

GERAARDSBERGEN – In het retributiereglement dat voor de jaren 1995 tot 2000 werd vastgesteld, wordt een bijkomend tarief van 5 fr. voor het parkeren van 15 minuten voorzien. In zijn verantwoording zegt financieschepen Dirk Van der Maelen dat met deze “sociale correctie” tegemoet gekomen wordt aan diegenen die slechts kortstondig moeten parkeren. Vroeger diende een minimum bedrag van 10 fr. betaald te worden.

Raadslid Leonard Quintelier (CVP) noemt het bijsturen van het parkeertarief positief en meent dat met de aanpassing zeker tegemoet gekomen is aan een vraag van de middenstand. – MDG

Iedereen gelijk voor de wet

GERAARDSBERGEN – De belastingen op een aantal administratieve stukken zullen aangepast worden. De administratie had immers opgemerkt dat bepaalde getuigschriften die aan vreemdelingen en onderdanen van de E.E.G.-lidstaten worden verstrekt slechts 60 fr. kosten, terwijl Belgen voor hetzelfde stuk 200 fr. moesten neertellen.

Schepen Erwin Franceus (SP) noemt dit “een anomalie tussen de nationale en de gemeentelijke wetgeving”, een anomalie die door het besluit om voortaan 200 fr. voor iedereen te vragen is rechtgezet. – MDG